top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Jordan & Breedijk Styling

KVK: 508.28.002 | BTW: 8229.437.61.B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Jordan & Breedijk Styling en de opdrachtgever.

Door het aangaan van een overeenkomst met Jordan & Breedijk Styling wordt de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

 

Aanbiedingen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven van Jordan & Breedijk Styling zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Indien de in offerte genoemde bedragen gebaseerd zijn op afmetingen volgens bouwtekening en/of afmetingen welke mondeling zijn doorgegeven, en deze blijken bij uitvoering af te wijken worden extra oppervlakten evenredig in rekening gebracht..

 

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, waaronder lonen, belastingen, invoerrechten en materiaalkosten, zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden.

 

Uitvoering

De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient als indicatie te worden beschouwd. Jordan & Breedijk Styling heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. 

 

Algemeen

In de offerte genoemde bedragen zijn gebaseerd op een drukvaste ondervloer, waarbij een éénmalige egalisatie (ca. 2 á 3mm) voldoende is voor het verlijmen van Pvc vloeren. Een egaline-vloer volgt de glooiingen van uw ondervloer. Jordan & Breedijk Styling kan niet verantwoordelijk worden gehouden als door het egaliseren de vloer niet waterpas is. De geëgaliseerde vloer is met ca. 2 á 3mm egaline vlak om de Pvc vloer te verlijmen. Jordan & Breedijk Styling is niet verantwoordelijk voor een afwerk- of ondervloer welke door de klant of derden niet glad en naar behoren is afgewerkt.

Alle genoemde materialen, producten en diensten, welke genoemd zijn in de offerte zijn na akkoord uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit betekend dat materialen, producten niet retour kunnen en de opdrachtgever na akkoord een betalingsverplichting heeft richting Jordan & Breedijk Styling.

 

Verplichtingen van Jordan & Breedijk Styling

Jordan & Breedijk is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever.

Indien Jordan & Breedijk Styling zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van haar niet toerekenbare oorzaken, zoals ziekte of staking van personeel en/of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, een en ander voor zover deze omstandigheden niet zijn te wijten aan omstandigheden die Jordan & Breedijk Styling had kunnen voorkomen of had moeten voorzien, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Jordan & Breedijk Styling alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een der partijen zal zijn gehouden tot schadevergoeding.

 

Verplichtingen van opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat het geleverde materiaal in de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd op kamertemperatuur (ca. 19 graden) wordt geplaatst. Jordan & Breedijk Styling ten behoeve van de uitvoering van het werk kosteloos de beschikking heeft over gas, water en elektriciteit. In iedere ruimte waar de vloer gelegd zal gaan worden, is verlichting aan het plafond aanwezig. Kunnen wij op de afgesproken dag voor het plaatsen van de vloer, niet de werkzaamheden uitvoeren, dan wordt er door Jordan & Breedijk Styling kosten doorberekend naar de opdrachtgever van € 350,00 excl. btw.

 

Oplevering

Oplevering van het werk geschiedt door Jordan & Breedijk Styling op de laatste werkdag aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever van mening is dat het werk nog niet kan worden opgeleverd, dient hij dit op dat moment aan Jordan & Breedijk Styling te melden en de naar zijn mening nog resterende opleverpunten uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan Jordan & Breedijk Styling mee te delen.

 

Garantie

Tijdens de garantieperiode (vanuit de fabriek) opgetreden gebreken aan producten en materialen worden ten alle tijde door Jordan & Breedijk Styling doorgespeelt naar de leverancier, behoudens beschadigingen welke veroorzaakt zijn door moedwillige vernielingen / beschadigingen. De leverancier zal dan in contact treden met de opdrachtgever. Indien er binnen drie dagen geen reactie wordt gegeven, op het door Jordan & Breedijk Styling uitgevoerde werk en/of onvolkomenheden, gaat Jordan & Breedijk Styling er vanuit dat e.e.a conform opdracht en ook correct is uitgevoerd. Bij gefaseerde opleveringen van het werk, geldt dit vanaf de eerste oplevering.

Beschadigingen aan het werk door omstandigheden van buitenaf, voor zover deze door Jordan & Breedijk Styling niet hadden kunnen worden voorzien, vallen buiten de garantie. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. De garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Jordan & Breedijk Styling reparaties aan het geleverde verricht dan wel door derden laat verrichten.

 

Eigendom tekeningen en ontwerpen, en eigendomsvoorbehoud

De door of vanwege Jordan & Breedijk Styling verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, begrotingen en/of calculaties blijven diens eigendom. Zodra de voor het werk benodigde producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, tenzij deze schade aan grove nalatigheid van Jordan & Breedijk Styling is te wijten.

 

Betaling

Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst, hetzij na oplevering hetzij na eventuele goedkeuring van Jordan & Breedijk Styling in termijnen. De factuur dient binnen de betalingstermijn van 8 dagen te worden voldaan door storting op een van de rekeningen van Jordan & Breedijk Styling, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien de opdrachtgever een rekening niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Jordan & Breedijk Styling, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, aan de opdrachtgever de wettelijke rente over de uitstaande vordering in rekening te brengen tot het moment van algehele voldoening. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan Jordan & Breedijk Styling tot incasso van de vordering overgaan. Alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

 

Aansprakelijkheid

Jordan & Breedijk Styling is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt, mits die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Jordan & Breedijk Styling toe te rekenen tekortkoming, tot een maximum van de vergoeding die haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren. Indien de verzekeraar een aan Jordan & Breedijk Styling toe te rekenen schadegeval niet dekt, zal het totaal van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal het voor de opdracht overeengekomen bedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jordan & Breedijk Styling.

Jordan & Breedijk Styling is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of vervolgschade, zoals het opnemen van vrije dagen door de opdrachtgever of verminderd gebruiksgenot of - indien de opdrachtgever een onderneming is - verminderde goodwill of stagnatie in de geregelde gang van zaken in diens onderneming. Jordan & Breedijk Styling heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade binnen redelijke termijn te herstellen of ongedaan te maken of het werk opnieuw uit te voeren.

 

Reclames/klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van de door Jordan & Breedijk Styling geleverde producten en diensten of indien opdrachtgever van mening is dat Jordan & Breedijk Styling schade heeft veroorzaakt, moet hij hiervan bij Jordan & Breedijk Styling schriftelijk melding doen binnen 14 dagen na ontdekking daarvan. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vervallen de rechten op herstel of schadevergoeding. Ieder recht van reclame vervalt, indien een gebrek of schadegeval niet binnen één maand na ontdekking daarvan schriftelijk bij Jordan & Breedijk Styling wordt gemeld.

Indien er sprake is van een tekortkoming of schade, dient de opdrachtgever Jordan & Breedijk Styling eerst schriftelijk in gebreke te stellen en vervolgens in staat stellen de veronderstelde gebreken of schade op juistheid te onderzoeken (eventueel door een onafhankelijke deskundige). Indien blijkt dat het om een gegronde klacht gaat, heeft Jordan & Breedijk Styling het recht de werkzaamheden alsnog deugdelijk uit te voeren c.q. de schade te herstellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden blijvend onmogelijk is.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Jordan & Breedijk Styling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Jordan & Breedijk Styling waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Versie: december  2020

bottom of page